Polityka prywatności strony internetowej Co ciekawe

Dzień dobry!

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://cociekawe.pl.

Administratorem strony jest Szymon Bubała, ul. Ordona 20 lok. 15, 40-164 Katowice, NIP: 9542792752. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej kontakt@cociekawe.pl.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Szymon Bubała, ul. Ordona 20 lok. 15, 40-164 Katowice, NIP: 9542792752.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli została wyrażona.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

W razie uznania, że przy przetwarzaniu danych osobowych doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ponadto, Administrator po zgłoszeniu żądania, udostępnia informacje o tym, jakie dane posiada oraz w jakich celach je przetwarza.

Bezpieczeństwo. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 

Odbiorcy danych

Dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, czyli podmiotów, z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych.

 1. OVH sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 2. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
 3. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

W związku z dokonywaną płatnością, dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • ING Bank Śląski S.A.,
 • Twisto Polska sp. z o.o.,
 • PayU SA.

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Z uwagi na korzystanie z usług Google, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

Cele i czynności przetwarzania

Kontakt. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, użytkownik przekazuje adres poczty elektronicznej. Ponadto, w treści wiadomości może dojść do przekazania innych danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z użytkownikiem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji a Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona Co ciekawe, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) Administratora lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Informacja na temat cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Ustawienia cookies można zmienić z poziomu przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony Co ciekawe, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. Strona Co ciekawe, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. Można zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Facebook Pixel. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi Administrator kieruje reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania reklam spersonalizowanych pod kątem zachowań użytkownika w witrynie, Administrator zaimplementował Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z witryny Administratora w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację. Administrator wie jedynie, jakie działania użytkownik podjął w ramach strony. Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora, a informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku można również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.